skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina

Massone, Hector E. ; Martinez, Daniel E. ; Cionchi, Jose L. ; Bocanegra, Emilia

Environmental Management, 1998, Vol.22(2), pp.245-254 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: 10.1007/s002679900100

Truy cập trực tuyến

2
Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina

Massone, Hector E. ; Martinez, Daniel E. ; Cionchi, Jose L. ; Bocanegra, Emilia

Environmental Management, 3/1/1998, Vol.22(2), pp.245-254 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0364-152X ; E-ISSN: 1432-1009 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s002679900100

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suburban Areas in Developing Countries and Their Relationship to Groundwater Pollution: A Case Study of Mar del Plata, Argentina

Massone ; Martinez ; Cionchi ; Bocanegra

Environmental management, March 1998, Vol.22(2), pp.245-54 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-1009 ; PMID: 9465133 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...