skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A family of oxide–carbide–carbon and oxide–nitride–carbon nanocomposites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A family of oxide–carbide–carbon and oxide–nitride–carbon nanocomposites

Schnepp, Z. ; Hollamby, M. J. ; Tanaka, M. ; Matsushita, Y. ; Xu, Y. ; Sakka, Y.

Chemical Communications, 2014, Vol.50(40), p.5364 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c3cc47480a

Toàn văn sẵn có

2
A family of oxide–carbide–carbon and oxide–nitride–carbon nanocomposites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A family of oxide–carbide–carbon and oxide–nitride–carbon nanocomposites

Schnepp, Z. ; Hollamby, M. J. ; Tanaka, M. ; Matsushita, Y. ; Xu, Y. ; Sakka, Y.

Chem. Commun., 2014, Vol.50(40), pp.5364-5366 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C3CC47480A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A family of oxidecarbidecarbon and oxidenitridecarbon nanocomposites

Schnepp, Z. ; Hollamby, M. J. ; Tanaka, M. ; Matsushita, Y. ; Xu, Y. ; Sakka, Y.

Chemical Communications, 2014, Vol.50(40), pp.5364-5366 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c3cc47480a

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A family of oxide-carbide-carbon and oxide-nitride-carbon nanocomposites

Schnepp, Z ; Hollamby, M J ; Tanaka, M ; Matsushita, Y ; Xu, Y ; Sakka, Y

Chemical communications (Cambridge, England), 25 May 2014, Vol.50(40), pp.5364-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1364-548X ; PMID: 24316732 Version:1 ; DOI: 10.1039/c3cc47480a

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...