skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Disparities between Regional GDP Per Capita by Region

Rodica Pripoaie

EuroEconomica, 01 November 2017, Vol.36(2), pp.211-215 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1582-8859 ; E-ISSN: 1582-8859

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Disparities between Regional GDP Per Capita by Region

Pripoaie, Rodica

Euro Economica, 2017, Vol.36(2), pp.211-215 [Tạp chí có phản biện]

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)

ISSN: 1582-8859 ; E-ISSN: 1582-8859

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Disparities between Regional GDP per Capita by Region

Pripoaie, Rodica

EuroEconomica, 2017, Vol.36(2) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1582-8859 ; E-ISSN: 2065-3883

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...