skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A categoria Video of the Year do VMA como construtora das convenções do videoclipe 1/ The VMA's Video of the Year category as a definer of the music video conventions

Holzbach, Ariane

Revista FAMECOS, 2017, Vol.24(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2017.1.24311

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A categoria Video of the year do VMA como construtora das convencoes do videoclipe/The VMA's Video of the Year category as a definer of the music video conventions.(Televisao)(Ensayo)

Holzbach, Ariane Diniz

Revista Famecos - Midia, Cultura e Tecnologia, 2017, Vol.24(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1415-0549 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2017.1.24311

Toàn văn sẵn có

3
A categoria Video of the Year do VMA como construtora das convenções do videoclipe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A categoria Video of the Year do VMA como construtora das convenções do videoclipe

Holzbach, Ariane Diniz

Revista FAMECOS, 01/02/2017, Vol.24(1), p.24311 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1415-0549 ; E-ISSN: 1980-3729 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15448/1980-3729.2017.1.24311

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...