skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Curious Jumble: The Canadian Approach to Online Consumer Health Information

Harris, Roma ; Bella, Leslie

Canadian Public Policy, Dec 2010, Vol.36(4), p.521 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A curious jumble: the Canadian approach to online consumer health information

Harris, Roma ; Bella, Leslie

Canadian Public Policy, Dec, 2010, Vol.36(4), p.521(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0317-0861

Toàn văn sẵn có

3
A Curious Jumble: The Canadian Approach to Online Consumer Health Information
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Curious Jumble: The Canadian Approach to Online Consumer Health Information

Harris, Roma ; Bella, Leslie

Canadian Public Policy, 12/2010, Vol.36(4), pp.521-534 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0317-0861 ; E-ISSN: 1911-9917 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3138/cpp.36.4.521

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A curious jumble: the Canadian approach to online consumer health information

Harr, Roma ; Bella, Leslie

Canadian public policy. Analyse de politiques, 2010, Vol.36(4), pp.521-34 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0317-0861 ; PMID: 21542210 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...