skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009

Ni, Pengfei ; Kresl, Peter ; Li, Xiaojiang

Urban Studies, 10/2014, Vol.51(13), pp.2787-2805 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0042098013514461

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009

Ni, Pengfei ; Kresl, Peter ; Li, Xiaojiang

Urban Studies, Oct 2014, Vol.51(13), p.2787 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098013514461

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009

Ni, Pengfei ; Kresl, Peter ; Li, Xiaojiang

Urban Studies, October 2014, Vol.51(13), pp.2787-2805 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098013514461

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China urban competitiveness in industrialization: based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009

Pengfei Ni ; Kresl, Peter ; Xiaojiang Li

Urban Studies, Oct, 2014, Vol.51(13), p.2787(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-0980

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...