skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity, and Malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2013, Vol.3, p.1455 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity, and Malleability

Yong Zhang ; Tingting Zuo ; Yongqiang Cheng ; Peter K. Liaw

Scientific Reports, 2013, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy alloys with high saturation magnetization, electrical resistivity, and malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter K

Scientific reports, 2013, Vol.3, pp.1455 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 23492734 Version:1 ; DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

4
High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity and Malleability
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity and Malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter K.

Scientific Reports, 12/2013, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...