skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain–Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Di Flumeri, Gianluca ; De Crescenzio, Francesca ; Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; Kramer, Jan ; Aricò, Pietro ; Borghini, Gianluca ; Babiloni, Fabio ; Bagassi, Sara ; Piastra, Sergio

Frontiers in Human Neuroscience, 2019, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296 ; PMCID: 6743225 ; PMID: 31555113

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain–Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Di Flumeri, Gianluca ; De Crescenzio, Francesca ; Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; Kramer, Jan ; Aricò, Pietro ; Borghini, Gianluca ; Babiloni, Fabio ; Bagassi, Sara ; Piastra, Sergio

Frontiers in Human Neuroscience, Sep 6, 2019 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 16625161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Di Flumeri, Gianluca ; De Crescenzio, Francesca ; Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; Kramer, Jan ; Aricò, Pietro ; Borghini, Gianluca ; Babiloni, Fabio ; Bagassi, Sara ; Piastra, Sergio

Frontiers in human neuroscience, 2019, Vol.13, pp.296 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1662-5161 ; PMID: 31555113 Version:1 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain–Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Flumeri, Gianluca Di ; De Crescenzio, Francesca ; Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; Kramer, Jan ; Aricò, Pietro ; Borghini, Gianluca ; Babiloni, Fabio ; Bagassi, Sara ; Piastra, Sergio; Soullier, Véronique (Editor)

Frontiers in Human Neuroscience, 06 September 2019, Vol.13(296), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1662-5161 ; E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Di Flumeri, Gianluca ; De Crescenzio, Francesca ; Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; Kramer, Jan ; Arica[Sup. 2], Pietro ; Borghini, Gianluca

Frontiers in Human Neuroscience, Sept 6, 2019 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain-Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Di Flumeri, Gianluca ; De Crescenzio, Francesca ; Berberian, Bruno ; Ohneiser, Oliver ; Kramer, Jan ; Arica[Sup.2], Pietro ; Borghini, Gianluca

Frontiers in Human Neuroscience, Sept 6, 2019 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain–Computer Interface-Based Adaptive Automation to Prevent Out-Of-The-Loop Phenomenon in Air Traffic Controllers Dealing With Highly Automated Systems

Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Di Flumeri ; Gianluca Di Flumeri ; Francesca De Crescenzio ; Bruno Berberian ; Oliver Ohneiser ; Jan Kramer ; Pietro Aricò ; Pietro Aricò ; Pietro Aricò ; Gianluca Borghini ; Gianluca Borghini ; Gianluca Borghini ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni ; Fabio Babiloni ; Sara Bagassi

Frontiers in human neuroscience, 01 September 2019, Vol.13 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1662-5161 ; DOI: 10.3389/fnhum.2019.00296

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...