skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postural Sway and Gaze Can Track the Complex Motion of a Visual Target

Hatzitaki, Vassilia ; Stergiou, Nicholas ; Sofianidis, George ; Kyvelidou, Anastasia

PLoS ONE, March 16, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postural Sway and Gaze Can Track the Complex Motion of a Visual Target

Hatzitaki, Vassilia ; Stergiou, Nicholas ; Sofianidis, George ; Kyvelidou, Anastasia

PLoS ONE, March 16, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postural Sway and Gaze Can Track the Complex Motion of a Visual Target

Hatzitaki, Vassilia ; Stergiou, Nicholas ; Sofianidis, George ; Kyvelidou, Anastasia

PLoS One, Mar 2015, Vol.10(3), p.e0119828 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119828

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postural Sway and Gaze Can Track the Complex Motion of a Visual Target

Hatzitaki, Vassilia ; Stergiou, Nicholas ; Sofianidis, George ; Kyvelidou, Anastasia; Kapoula, Zoi (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119828 ; PMCID: 4361653 ; PMID: 25774508

Truy cập trực tuyến

5
Postural Sway and Gaze Can Track the Complex Motion of a Visual Target
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postural Sway and Gaze Can Track the Complex Motion of a Visual Target

Hatzitaki, Vassilia ; Stergiou, Nicholas ; Sofianidis, George ; Kyvelidou, Anastasia; Kapoula, Zoi

PLOS ONE, 3/16/2015, Vol.10(3), p.e0119828 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0119828

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postural sway and gaze can track the complex motion of a visual target

Hatzitaki, Vassilia ; Stergiou, Nicholas ; Sofianidis, George ; Kyvelidou, Anastasia

PloS one, 2015, Vol.10(3), pp.e0119828 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25774508 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119828

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postural sway and gaze can track the complex motion of a visual target

Vassilia Hatzitaki ; Nicholas Stergiou ; George Sofianidis ; Anastasia Kyvelidou

PloS one, 01 January 2015, Vol.10(3), p.e0119828 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119828

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...