skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waiting and Hope: Optimal Time Interval for Surgery After Long-Course Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Patients With Locally Advanced Rectal Cancer

Kim, Chang Hyun

Annals of Coloproctology, 2018, Vol.34(5), p.227-228 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2287-9714 ; E-ISSN: 2287-9722 ; DOI: 10.3393/ac.2018.08.16 ; PMCID: 6238810 ; PMID: 30419719

Toàn văn sẵn có

2
Waiting and Hope: Optimal Time Interval for Surgery After Long-Course Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Patients With Locally Advanced Rectal Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waiting and Hope: Optimal Time Interval for Surgery After Long-Course Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Patients With Locally Advanced Rectal Cancer

Kim, Chang Hyun

Annals of Coloproctology, 10/2018, Vol.34(5), pp.227-228 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2287-9714 ; E-ISSN: 2287-9722 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3393/ac.2018.08.16

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waiting and Hope: Optimal Time Interval for Surgery After Long-Course Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Patients With Locally Advanced Rectal Cancer

Kim, Chang Hyun

Annals of coloproctology, October 2018, Vol.34(5), pp.227-228 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2287-9714 ; PMID: 30419719 Version:1 ; DOI: 10.3393/ac.2018.08.16

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...