skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallida elucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode

Cotton , James A ; Lilley , Catherine J ; Jones , Laura M ; Kikuchi , Taisei ; Reid , Adam J ; Thorpe , Peter ; Tsai , Isheng J ; Beasley , Helen ; Blok , Vivian ; Cock , Peter J A ; Den Akker , Sebastian Eves-Van ; Holroyd , Nancy ; Hunt , Martin ; Mantelin , Sophie ; Naghra , Hardeep ; Pain , Arnab ; Palomares-Rius , Juan E ; Zarowiecki , Magdalena ; Berriman , Matthew ; Jones , John T ; Urwin , Peter E

Genome biology, 2014, Vol.15(3), p.3239 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1465-6906

Toàn văn sẵn có

2
The genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallida elucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallida elucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode

Cotton, James A ; Lilley, Catherine J ; Jones, Laura M ; Kikuchi, Taisei ; Reid, Adam J ; Thorpe, Peter ; Tsai, Isheng J ; Beasley, Helen ; Blok, Vivian ; Cock, Peter J ; Eves-van Den Akker, Sebastian ; Holroyd, Nancy ; Hunt, Martin ; Mantelin, Sophie ; Naghra, Hardeep ; Pain, Arnab ; Palomares-Rius, Juan E ; Zarowiecki, Magdalena ; Berriman, Matthew ; Jones, John T ; Urwin, Peter E

Genome Biology, 2014, Vol.15(3), p.R43 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1465-6906 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/gb-2014-15-3-r43

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallida elucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode

Cotton, James A ; Lilley, Catherine J ; Jones, Laura M ; Kikuchi, Taisei ; Reid, Adam J ; Thorpe, Peter ; Tsai, Isheng J ; Beasley, Helen ; Blok, Vivian ; Cock, Peter J A ; Eves-Van Den Akker, Sebastian ; Holroyd, Nancy ; Hunt, Martin ; Mantelin, Sophie ; Naghra, Hardeep ; Pain, Arnab ; Palomares-Rius, Juan E ; Zarowiecki, Magdalena ; Berriman, Matthew ; Jones

Genome biology, 03 March 2014, Vol.15(3), pp.R43 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 24580726 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2014-15-3-r43

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...