skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Levels of circulating angiogenic cells are not altered in women with endometriosis

Webster, K E ; Kennedy, S H ; Becker, C M

Human reproduction (Oxford, England), March 2013, Vol.28(3), pp.651-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2350 ; PMID: 23321214 Version:1 ; DOI: 10.1093/humrep/des454

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Levels of circulating angiogenic cells are not altered in women with endometriosis

Webster, K. E ; Kennedy, S. H ; Becker, C. M

Human Reproduction, 2013, Vol. 28(3), pp.651-657 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: 10.1093/humrep/des454

Truy cập trực tuyến

3
Levels of circulating angiogenic cells are not altered in women with endometriosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Levels of circulating angiogenic cells are not altered in women with endometriosis

Webster, K.E. ; Kennedy, S.H. ; Becker, C.M.

Human Reproduction, 3/2013, 03/01/2013, Vol.28(3), pp.651-657 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des454

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...