skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, S H ; Kutcher, S P ; Ralevski, E ; Brown, G M

Psychiatry research, 31 July 1996, Vol.63(2-3), pp.219-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 8878318 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, Sidney H. ; Kutcher, Stanley P. ; Ralevski, Elizabeth ; Brown, Gregory M.

Psychiatry Research, 7/1996, Vol.63(2-3), pp.219-222 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01651781 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-1781(96)02910-1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, Sidney H ; Kutcher, Stanley P ; Ralevski, Elizabeth ; Brown, Gregory M

Psychiatry Research, 1996, Vol.63(2), pp.219-222 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0165-1781 ; E-ISSN: 1872-7123 ; DOI: 10.1016/0165-1781(96)02910-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...