skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: implications for the origins of hemispheric specialization for language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and language, March 2009, Vol.108(3), pp.167-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1090-2155 ; PMID: 19091390 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2008.10.004

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: Implications for the origins of hemispheric specialization for language.(Report)

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and Language, March, 2009, Vol.108(3), p.167(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0093-934X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: Implications for the origins of hemispheric specialization for language.(Report)

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and Language, March, 2009, Vol.108(3), p.167(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0093-934X

Truy cập trực tuyến

4
Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: Implications for the origins of hemispheric specialization for language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: Implications for the origins of hemispheric specialization for language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and Language, 3/2009, Vol.108(3), pp.167-174 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0093934X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2008.10.004

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of hand preferences between communicative gestures and non-communicative actions in baboons: Implications for the origins of hemispheric specialization for language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and Language, 2009, Vol.108(3), pp.167-174 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0093-934X ; E-ISSN: 1090-2155 ; DOI: 10.1016/j.bandl.2008.10.004

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contrast of Hand Preferences between Communicative Gestures and Non-Communicative Actions in Baboons: Implications for the Origins of Hemispheric Specialization for Language

Meguerditchian, Adrien ; Vauclair, Jacques

Brain and Language, March 2009, Vol.108(3), p.167 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0093-934X ; E-ISSN: 1090-2155

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...