skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tinea barbae: man and boxer

Barone, G W

The New England journal of medicine, 23 July 1998, Vol.339(4), pp.272 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 9687256 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Tinea Barbae: Man and Boxer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tinea Barbae: Man and Boxer

New England Journal of Medicine, 07/23/1998, Vol.339(4), pp.272-272 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199807233390415

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tinea barbae: man and boxer

Behr, M ; Lewis, T P

The New England journal of medicine, 23 July 1998, Vol.339(4), pp.272 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 9687257 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tinea Barbae: Man and Boxer

Behr, Melissa ; Lewis, Thomas P ; Barone, Gary W ; Kahn, Marc J ; Kahn, Chris M ; Glaser, Dee Anna

The New England Journal of Medicine, 23 July 1998, Vol.339(4), pp.272-272 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJM199807233390415

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...