skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic importance of survivin in breast cancer

Kennedy, S M ; O'Driscoll, L ; Purcell, R ; Fitz-Simons, N ; Mcdermott, E W ; Hill, A D ; O'Higgins, N J ; Parkinson, M ; Linehan, R ; Clynes, M

British Journal of Cancer, 2003, Vol.88(7), p.1077-1083 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6600776 ; PMCID: 2376388 ; PMID: 12671708

Toàn văn sẵn có

2
Prognostic importance of survivin in breast cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic importance of survivin in breast cancer

Kennedy, S M ; O'Driscoll, L ; Purcell, R ; Fitz-Simons, N ; Mcdermott, E W ; Hill, A D ; O'Higgins, N J ; Parkinson, M ; Linehan, R ; Clynes, M

British Journal of Cancer, 4/2003, Vol.88(7), pp.1077-1083 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.bjc.6600776

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic importance of survivin in breast cancer

Kennedy, S M ; O'Driscoll, L ; Purcell, R ; Fitz-Simons, N ; Mcdermott, E W ; Hill, A D ; O'Higgins, N J ; Parkinson, M ; Linehan, R ; Clynes, M

British journal of cancer, 07 April 2003, Vol.88(7), pp.1077-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0007-0920 ; PMID: 12671708 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic importance of survivin in breast cancer

Kennedy, Sm ; O'Driscoll, L ; Purcell, R ; Fitz - Simon, N ; Mcdermott, Ew ; Hill, Ad ; O'Higgins, Nj ; Parkinson, M ; Linehan, R ; Clynes, M

Kennedy, SM; O'Driscoll, L; Purcell, R; Fitz-Simon, N ; McDermott, EW; Hill, AD; O'Higgins, NJ; Parkinson, M; Linehan, R; Clynes, M; (2003) Prognostic importance of survivin in breast cancer. British journal of cancer, 88 (7). pp. 1077-83 [Tạp chí có phản biện]

London School of Hygiene and Tropical Medicine

ISSN: 0007-0920 ; DOI: : 10.1038/sj.bjc.6600776

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic importance of survivin in breast cancer

S M Kennedy ; L O'Driscoll ; R Purcell ; N Fitz-Simons ; E W Mcdermott ; A D Hill ; N J O'Higgins ; M Parkinson ; R Linehan ; M Clynes

British Journal of Cancer, 2003, Vol.88(7), p.1077 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; DOI: 10.1038/sj.bjc.6600776

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...