skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed Forces anesthesiology comes of age

Jenicek, J A ; Perry, L B ; Thompson, G E

Anesthesia and analgesia, 1967, Vol.46(6), pp.822-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 6070175 Version:1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed forces anesthesiology comes of age

Jenicek, A., John ; Perry, B., Lawrence ; Thompson, E., Gale

Anesthesia & Analgesia, 1967, Vol.46(6), pp.822-832 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0003-2999

Truy cập trực tuyến

3
Armed forces anesthesiology comes of age
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Armed forces anesthesiology comes of age

Jenicek, John A. ; Perry, Lawrence B. ; Thompson, Gale E.

Anesthesia & Analgesia, 1967, Vol.46(6), p.822-832 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196711000-00024

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...