skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies.(Meta-Analysis)(Author abstract)(Disease/Disorder overview)

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M. ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain - Jacques

American Journal of Epidemiology, April 1, 2008, Vol.167(7), p.775(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9262

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies.(Meta-Analysis)(Author abstract)(Disease/Disorder overview)

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M. ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain - Jacques

American Journal of Epidemiology, April 1, 2008, Vol.167(7), p.775(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9262

Truy cập trực tuyến

3
Time Lines of Infection and Disease in Human Influenza: A Review of Volunteer Challenge Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Lines of Infection and Disease in Human Influenza: A Review of Volunteer Challenge Studies

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M. ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain-Jacques

American Journal of Epidemiology, 4/1/2008, 04/01/2008, Vol.167(7), pp.775-785 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwm375

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain-Jacques

American journal of epidemiology, 01 April 2008, Vol.167(7), pp.775-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-6256 ; PMID: 18230677 Version:1 ; DOI: 10.1093/aje/kwm375

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies

Carrat , Fabrice ; Vergu , Elisabeta ; Ferguson , Neil M. . Department Of Infectious Disease Epidemiology) ; Lemaitre , Magali ; Cauchemez , Simon . Department Of Infectious Disease Epidemiology) ; Leach , Steve . Centre For Emergency Preparedness And Response) ; Valleron , Alain-Jacques

American Journal of Epidemiology, 167, 775-785, 2008 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

DOI: 10.1093/aje/kwm375

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...