skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human infants and baboons show the same pattern of handedness for a communicative gesture

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline

PloS one, 2012, Vol.7(3), pp.e33959 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22470500 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture (Pointing in Human Infants and Baboons)

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline; Wenderoth, Nicole (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture.(Research Article)

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline

PLoS ONE, March 21, 2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture.(Research Article)

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline

PLoS ONE, March 21, 2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline; Wenderoth, Nicole (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959 ; PMCID: 3309962 ; PMID: 22470500

Toàn văn sẵn có

6
Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline; Wenderoth, Nicole

PLoS ONE, 3/21/2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human infants and baboons show the same pattern of handedness for a communicative gesture

Helene Meunier ; Jacques Vauclair ; Jacqueline Fagard

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline

PLoS One, Mar 2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...