skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment Satisfaction and Health Outcomes among Professional Iraqi refugees as compared to Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B

Journal of immigrant & refugee studies, 10 January 2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1556-2948 ; PMID: 24683383 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 01 October 2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: 10.1080/15562948.2012.717826

Toàn văn không sẵn có

3
Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-Displacement Employment and Health in Professional Iraqi Refugees vs. Professional Iraqi Immigrants

Jamil, Hikmet ; Aldhalimi, Abir ; Arnetz, Bengt B.

Journal of Immigrant & Refugee Studies, 10/2012, Vol.10(4), pp.395-406 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1556-2948 ; E-ISSN: 1556-2956 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15562948.2012.717826

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...