skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond resilience: learning from the cultural economy

Pratt, Andy C

European Planning Studies, Jan 2017, Vol.25(1), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09654313 ; E-ISSN: 14695944 ; DOI: 10.1080/09654313.2016.1272549

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond resilience: learning from the cultural economy

Pratt, Andy C

European Planning Studies, 02 January 2017, Vol.25(1), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0965-4313 ; E-ISSN: 1469-5944 ; DOI: 10.1080/09654313.2016.1272549

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond resilience: learning from the cultural economy

Pratt, Andy C

European Planning Studies, Jan 2017, Vol.25(1), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09654313 ; E-ISSN: 14695944 ; DOI: 10.1080/09654313.2016.1272549

Toàn văn không sẵn có

4
Beyond resilience: learning from the cultural economy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond resilience: learning from the cultural economy

Pratt, Andy C.

European Planning Studies, 01/02/2017, Vol.25(1), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0965-4313 ; E-ISSN: 1469-5944 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2016.1272549

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...