skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid ă pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease

Baranger, Kévin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie A ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago; Khrestchatisky, Michel (Editor)

Cellular and Molecular Life Sciences, 2016, Vol.73(1), pp.217-236 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: 10.1007/s00018-015-1992-1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease

Baranger, Kévin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie A ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago; Guiramand, Janique (Editor)

Cellular and Molecular Life Sciences, 31 December 2015, Vol.73(1), pp.217-36 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease

Baranger, Kévin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago

Cellular and Molecular Life Sciences, 2016, Vol.73(1), pp.217-236 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: 10.1007/s00018-015-1992-1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease.(Report)

Baranger, Kevin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E. ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean - Michel ; Py, Nathalie A. ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F. ; Checler, Frederic ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago

Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS), Jan, 2016, Vol.73(1), p.217(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1420-682X ; DOI: 10.1007/s00018-015-1992-1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease.(Report)

Baranger, Kevin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E. ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie A. ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F. ; Checler, Frederic ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago

Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS), 2016, Vol.73(1), p.217(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1420-682X ; DOI: 10.1007/s00018-015-1992-1

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease

Baranger , Kévin ; Marchalant , Yannick ; Bonnet , Amandine E. ; Crouzin , Nadine ; Carrete , Alex ; Paumier , Jean-Michel ; Py , Nathalie A. ; Bernard , Anne ; Bauer , Charlotte ; Charrat , Eliane ; Moschke , Katrin ; Seiki , Mothoharu ; Vignes , Michel ; Lichtenthaler , Stefan F. ; Checler , Frédéric ; Khrestchatisky , Michel ; Rivera , Santiago

Cellular and molecular life sciences, 2016, Vol.73(1), pp.217-236 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1420-682X

Truy cập trực tuyến

7
MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer’s disease

Baranger, Kévin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E. ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie A. ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F. ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago

Cellular and Molecular Life Sciences, 1/2016, Vol.73(1), pp.217-236 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1420-682X ; E-ISSN: 1420-9071 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00018-015-1992-1

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MT5-MMP is a new pro-amyloidogenic proteinase that promotes amyloid pathology and cognitive decline in a transgenic mouse model of Alzheimer's disease

Baranger, Kévin ; Marchalant, Yannick ; Bonnet, Amandine E ; Crouzin, Nadine ; Carrete, Alex ; Paumier, Jean-Michel ; Py, Nathalie A ; Bernard, Anne ; Bauer, Charlotte ; Charrat, Eliane ; Moschke, Katrin ; Seiki, Mothoharu ; Vignes, Michel ; Lichtenthaler, Stefan F ; Checler, Frédéric ; Khrestchatisky, Michel ; Rivera, Santiago

Cellular and molecular life sciences : CMLS, January 2016, Vol.73(1), pp.217-36 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1420-9071 ; PMID: 26202697 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00018-015-1992-1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...