skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference.(Report)

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L. ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology and Medical Microbiology, Jan, 2009, Vol.55(1), p.6(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0928-8244

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference.(Report)

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L. ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology and Medical Microbiology, Jan, 2009, Vol.55(1), p.6(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0928-8244

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut‐associated immunity and microbial interference

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L. ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology & Medical Microbiology, January 2009, Vol.55(1), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0928-8244 ; E-ISSN: 1574-695X ; DOI: 10.1111/j.1574-695X.2008.00497.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference

Singh , Vinod ; Singh , Kiran ; Amdekar , Sarika ; Singh , Desh Deepak ; Tripathi , Parul ; Sharma , Ganda L. ; Yadav , Hariom

FEMS immunology and medical microbiology, 2009, Vol.55(1), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0928-8244

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology & Medical Microbiology, 2009, Vol. 55(1), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0928-8244 ; E-ISSN: 1574-695X ; DOI: 10.1111/j.1574-695X.2008.00497.x

Toàn văn sẵn có

6
Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L. ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology & Medical Microbiology, 01/2009, Vol.55(1), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0928-8244 ; E-ISSN: 1574-695X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-695X.2008.00497.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L ; Yadav, Hariom

FEMS immunology and medical microbiology, January 2009, Vol.55(1), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1574-695X ; PMID: 19077031 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1574-695X.2008.00497.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...