skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-related flow and energy at work and at home: a study on the role of daily recovery

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B. ; Sonnentag, Sabine ; Fullagar, Clive J.

Journal of Organizational Behavior, Feb, 2012, Vol.33(2), p.276(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0894-3796

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery

Journal of Organizational Behavior, Feb, 2012, Vol.33(2), p.276(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0894-3796

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work‐related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B. ; Sonnentag, Sabine ; Fullagar, Clive J.

Journal of Organizational Behavior, February 2012, Vol.33(2), pp.276-295 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.760

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold ; Sonnentag, Sabine ; Fullagar, Clive

Journal of Organizational Behavior, Feb 2012, Vol.33(2), p.276 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.760

Truy cập trực tuyến

5
Work-related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery: FLOW, ENERGY, AND RECOVERY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery: FLOW, ENERGY, AND RECOVERY

Demerouti, Evangelia ; Bakker, Arnold B. ; Sonnentag, Sabine ; Fullagar, Clive J.

Journal of Organizational Behavior, 02/2012, Vol.33(2), pp.276-295 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/job.760

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...