skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis.(Report)

Werb, Dan ; Mills, Edward J. ; Debeck, Kora ; Kerr, Thomas ; Montaner, Julio S. G. ; Wood, Evan

Journal of Epidemiology & Community Health, Oct, 2011, Vol.65(10), p.834(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0143-005X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis.(Report)

Werb, Dan ; Mills, Edward J. ; Debeck, Kora ; Kerr, Thomas ; Montaner, Julio S. G. ; Wood, Evan

Journal of Epidemiology & Community Health, Oct, 2011, Vol.65(10), p.834(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0143-005X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis

Werb, Dan ; Mills, Edward J ; Debeck, Kora ; Kerr, Thomas ; Montaner, Julio S G ; Wood, Evan

Journal of Epidemiology and Community Health, 10 October 2011, Vol.65(10), p.834 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0143-005X ; E-ISSN: 1470-2738 ; DOI: 10.1136/jech.2010.125195 ; PMID: 21558482

Truy cập trực tuyến

4
The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis

Werb, D. ; Mills, E. J. ; Debeck, K. ; Kerr, T. ; Montaner, J. S. G. ; Wood, E.

Journal of Epidemiology & Community Health, 10/01/2011, Vol.65(10), pp.834-840 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0143-005X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/jech.2010.125195

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis

Werb, Dan ; Mills, Edward J ; Debeck, Kora ; Kerr, Thomas ; Montaner, Julio S G ; Wood, Evan

Journal of epidemiology and community health, October 2011, Vol.65(10), pp.834-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1470-2738 ; PMID: 21558482 Version:1 ; DOI: 10.1136/jech.2010.125195

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...