skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring membrane protein stability under native conditions.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Chang, Yu - Chu ; Bowie, James U.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 7, 2014, Vol.111(1), p.219(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring membrane protein stability under native conditions

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(1), pp.219-224 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

3
Measuring membrane protein stability under native conditions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring membrane protein stability under native conditions

Chang, Y.-C. ; Bowie, J. U.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/07/2014, Vol.111(1), pp.219-224 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1318576111

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring membrane protein stability under native conditions

Chang, Yu-Chu ; Bowie, James U

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 January 2014, Vol.111(1), pp.219-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24367094 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1318576111

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...