skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When reduced working time harms the environment: A panel threshold analysis for EU-15, 1970–2010

Shao, Qinglong ; Shen, Shiran

Journal of Cleaner Production, 20 March 2017, Vol.147, pp.319-329 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.01.115

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When reduced working time harms the environment: A panel threshold analysis for EU-15, 1970-2010.(Report)

Shao, Qinglong ; Shen, Shiran

Journal of Cleaner Production, March 20, 2017, Vol.147, p.319(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.01.115

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When reduced working time harms the environment: A panel threshold analysis for EU-15, 1970--2010.(Report)

Shao, Qinglong ; Shen, Shiran

Journal of Cleaner Production, March 20, 2017, Vol.147, p.319 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.01.115

Truy cập trực tuyến

4
When reduced working time harms the environment: A panel threshold analysis for EU-15, 1970–2010
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When reduced working time harms the environment: A panel threshold analysis for EU-15, 1970–2010

Shao, Qinglong ; Shen, Shiran

Journal of Cleaner Production, 03/2017, Vol.147, C, pp.319-329 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09596526 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.115

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...