skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new superconducting series Cu 0.5B 0.5SrBaR 0.6Ca 0.4Cu 2O 7

Che, G.C ; Liu, G.D ; Wu, F ; Chen, H ; Jia, S.L ; Dong, C ; Zhao, Z.X

Physica C: Superconductivity and its applications, 2000, Vol.341, pp.391-394 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0921-4534 ; E-ISSN: 1873-2143 ; DOI: 10.1016/S0921-4534(00)00519-0

Toàn văn sẵn có

2
A new superconducting series Cu0.5B0.5SrBaR0.6Ca0.4Cu2O7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new superconducting series Cu0.5B0.5SrBaR0.6Ca0.4Cu2O7

Che, G.C. ; Liu, G.D. ; Wu, F. ; Chen, H. ; Jia, S.L. ; Dong, C. ; Zhao, Z.X.

Physica C: Superconductivity, 11/2000, Vol.341-348, P1, pp.391-394 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09214534 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4534(00)00519-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...