skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, Jan, 2007, Vol.48(1), p.119(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

2
How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, 1/2007, Vol.48(1), pp.119-122 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2006.06.004

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, January 2007, Vol.48(1), pp.119-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0195-6663 ; PMID: 16959373 Version:1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, 2007, Vol.48(1), pp.119-122 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.06.004

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...