skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze

Sweeny, Timothy D. ; Whitney, David

Vision Research, 02/2017, Vol.131, C, pp.67-74 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00426989 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2016.10.014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze

Sweeny, Timothy D ; Whitney, David

Vision Research, February 2017, Vol.131, pp.67-74 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0042-6989 ; E-ISSN: 1878-5646 ; DOI: 10.1016/j.visres.2016.10.014

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze

Sweeny, Timothy D. ; Whitney, David

Vision Research, 2017, Vol.131, p.67(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-6989 ; DOI: 10.1016/j.visres.2016.10.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze.(Report)

Sweeny, Timothy D. ; Whitney, David

Vision Research, 2017, Vol.131, p.67 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-6989 ; DOI: 10.1016/j.visres.2016.10.014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze

Sweeny, Timothy D ; Whitney, David

Vision research, February 2017, Vol.131, pp.67-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1878-5646 ; PMID: 28057579 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.visres.2016.10.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...