skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X ray sources in the Earth sciences

Eos, Transactions American Geophysical Union, 27 December 1988, Vol.69(52), pp.1666-1675

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0096-3941 ; E-ISSN: 2324-9250 ; DOI: 10.1029/88EO01258

Toàn văn không sẵn có

2
Synchrotron X ray sources in the Earth sciences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X ray sources in the Earth sciences

Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Smith, Joseph V. ; Brown, Gordon E. ; Jones, Keith W.

Eos, Transactions American Geophysical Union, 1988, Vol.69(52), p.1666

American Geophysical Union (via CrossRef)

ISSN: 0096-3941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/88EO01258

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...