skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molar volumes of molten indium at high pressures measured in a diamond anvil cell

Shen, Guoyin ; Sata, Nagayoshi ; Newville, Mathew ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Applied Physics Letters, 19 August 2002, Vol.81(8), pp.1411-1413 [Tạp chí có phản biện]

© 2002 American Institute of Physics (AIP)

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.1499737

Toàn văn không sẵn có

2
Molar volumes of molten indium at high pressures measured in a diamond anvil cell
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molar volumes of molten indium at high pressures measured in a diamond anvil cell

Shen, Guoyin ; Sata, Nagayoshi ; Newville, Mathew ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Applied Physics Letters, 08/19/2002, Vol.81(8), pp.1411-1413 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.1499737

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...