skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades

Lorena Madruga Monteiro ; Joana Tereza Vaz de Moura ; Alan Daniel Freire Lacerda

Sociologias, 01 April 2015, Vol.17(38), pp.156-191 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-017003811

Truy cập trực tuyến

2
Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades

Monteiro, Lorena Madruga ; Moura, Joana Tereza Vaz de ; Lacerda, Alan Daniel Freire

Sociologias, 04/2015, Vol.17(38), pp.156-191 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/15174522-017003811

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...