skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
High expression of long non-coding RNA ATB indicates a poor prognosis and regulates cell proliferation and metastasis in non-small cell lung cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High expression of long non-coding RNA ATB indicates a poor prognosis and regulates cell proliferation and metastasis in non-small cell lung cancer

Ke, L. ; Xu, S.-B. ; Wang, J. ; Jiang, X.-L. ; Xu, M.-Q.

Clinical and Translational Oncology, 5/2017, Vol.19(5), pp.599-605 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1699-048X ; E-ISSN: 1699-3055 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12094-016-1572-3

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High expression of long non-coding RNA ATB indicates a poor prognosis and regulates cell proliferation and metastasis in non-small cell lung cancer

Ke, L. ; Xu, S.-B. ; Wang, J. ; Jiang, X.-L. ; Xu, M.-Q.

Clinical and Translational Oncology, 2017, Vol.19(5), pp.599-605 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1699-048X ; E-ISSN: 1699-3055 ; DOI: 10.1007/s12094-016-1572-3

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High expression of long non-coding RNA ATB indicates a poor prognosis and regulates cell proliferation and metastasis in non-small cell lung cancer

Ke, L ; Xu, S-B ; Wang, J ; Jiang, X-L ; Xu, M-Q

Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico, May 2017, Vol.19(5), pp.599-605 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1699-3055 ; PMID: 27878433 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12094-016-1572-3

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...