skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines

Song, Qipeng ; Nuaymi, Loutfi ; Lagrange, Xavier

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2016, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-016-0636-y

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines

Song, Qipeng ; Nuaymi, Loutfi ; Lagrange, Xavier

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2016, Vol.2016(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/s13638-016-0636-y

Truy cập trực tuyến

3
Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines

Song, Qipeng ; Nuaymi, Loutfi ; Lagrange, Xavier

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 12/2016, Vol.2016(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13638-016-0636-y

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines

Song, Qipeng ; Nuaymi, Loutfi ; Lagrange, Xavier; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

EURASIP journal on wireless communications and networking, June 2016, p.Art.140 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1687-1472 ; E-ISSN: 1687-1499 ; DOI: 10.1186/s13638-016-0636-y

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...