skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aftershocks of the Iraq war: what purposes have been fulfilled?

Yaphe, Judith ; Katzman, Kenneth ; Taspinar, Omer ; Kessler, Martha Neff

Middle East Policy, Fall, 2003, Vol.10(3), p.1(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1061-1924

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aftershocks of the Iraq War: What Purposes have Been Fulfilled?

Yaphe, Judith ; Katzman, Kenneth ; Taspinar, Omer ; Kessler, Martha Neff

Middle East Policy, September 2003, Vol.10(3), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00113

Toàn văn không sẵn có

3
Aftershocks of the Iraq War: What Purposes have Been Fulfilled?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aftershocks of the Iraq War: What Purposes have Been Fulfilled?

Yaphe, Judith ; Katzman, Kenneth ; Taspinar, Omer ; Kessler, Martha Neff

Middle East Policy, 09/2003, Vol.10(3), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1475-4967.00113

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...