skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of a relative age effect in the first winter Youth Olympic Games in 2012

Raschner, Christian ; Müller, Lisa ; Hildebrandt, Carolin

British Journal of Sports Medicine, 12 December 2012, Vol.46(15), p.1038 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 0306-3674 ; E-ISSN: 1473-0480 ; DOI: 10.1136/bjsports-2012-091535 ; PMID: 22976907

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of a relative age effect in the first winter Youth Olympic Games in 2012.(Report)

Raschner, Christian ; Muller, Lisa ; Hildebrandt, Carolin

British Journal of Sports Medicine, Dec, 2012, Vol.46(15), p.1038(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-3674

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of a relative age effect in the first winter Youth Olympic Games in 2012.(Report)

Raschner, Christian ; Muller, Lisa ; Hildebrandt, Carolin

British Journal of Sports Medicine, Dec, 2012, Vol.46(15), p.1038(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-3674

Truy cập trực tuyến

4
The role of a relative age effect in the first winter Youth Olympic Games in 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of a relative age effect in the first winter Youth Olympic Games in 2012

Raschner, Christian ; Müller, Lisa ; Hildebrandt, Carolin

British Journal of Sports Medicine, 12/2012, Vol.46(15), pp.1038-1043 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0306-3674 ; E-ISSN: 1473-0480 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bjsports-2012-091535

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of a relative age effect in the first winter Youth Olympic Games in 2012

Raschner, Christian ; Müller, Lisa ; Hildebrandt, Carolin

British journal of sports medicine, December 2012, Vol.46(15), pp.1038-43 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1473-0480 ; PMID: 22976907 Version:1 ; DOI: 10.1136/bjsports-2012-091535

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...