skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Short inverted repeats contribute to localized mutability in human somatic cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short inverted repeats contribute to localized mutability in human somatic cells

Zou, Xueqing ; Morganella, Sandro ; Glodzik, Dominik ; Davies, Helen ; Li, Yilin ; Stratton, Michael R. ; Nik-Zainal, Serena

Nucleic Acids Research, 11/02/2017, Vol.45(19), pp.11213-11221 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkx731

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short inverted repeats contribute to localized mutability in human somatic cells

Zou, Xueqing ; Morganella, Sandro ; Glodzik, Dominik ; Davies, Helen ; Li, Yilin ; Stratton, Michael R ; Nik-Zainal, Serena

Nucleic acids research, 02 November 2017, Vol.45(19), pp.11213-11221 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 28977645 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gkx731

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...