skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
RNA therapy: Are we using the right molecules?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H. ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology & Therapeutics, 12/2018 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01637258 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA therapy: Are we using the right molecules?(Report)

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H. ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology and Therapeutics, 2019, Vol.196, p.91 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0163-7258 ; DOI: 10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology & therapeutics, April 2019, Vol.196, pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-016X ; PMID: 30521885 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology and Therapeutics, April 2019, Vol.196, pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0163-7258 ; E-ISSN: 1879-016X ; DOI: 10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...