skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El valor probatorio de las publicaciones periodísticas

Suárez-Castillo, Germán

Palabra Clave, 01 December 2008, Vol.11(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El valor probatorio de las publicaciones periodísticas

Suárez Castillo, Germán

Palabra Clave, 2008, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 0122-8285

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El valor probatorio de las publicaciones periodísticas

Germán Suárez-Castillo

Palabra-Clave, 01 January 2008, Vol.11(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0122-8285 ; E-ISSN: 2027-534X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...