skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, May, 2015, Vol.149(5), p.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-5223

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2015, Vol.149(5), pp.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-5223

Truy cập trực tuyến

3
SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Hijazi, Ziyad M. ; Ruiz, Carlos E. ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S. ; Bacha, Emile A. ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R. Morton ; Cameron, Duke E. ; Dean, Larry S. ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J. ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R. ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L.

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 05/2015, Vol.149(5), pp.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00225223 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2015.02.058

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III: Pulmonic valve

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L

The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, May 2015, Vol.149(5), pp.e71-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-685X ; PMID: 25816957 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2015.02.058

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part III

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R. Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, May 2015, Vol.149(5), pp.e71-e78 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-5223 ; E-ISSN: 1097-685X ; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2015.02.058

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...