skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide-based photocatalysts containing Ag nanoparticles on a Ti[O.sub.2] nanotube array

Wang, Yao ; Tang, Yanhong ; Chen, Yao ; Li, Yue ; Liu, Xuanneng ; Luo, Shenglian ; Liu, Chengbin

Journal of Materials Science, Sept 15, 2013, Vol.48(18), p.6203(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide-based photocatalysts containing Ag nanoparticles on a TiO 2 nanotube array

Wang, Yao ; Tang, Yanhong ; Chen, Yao ; Li, Yue ; Liu, Xuanneng ; Luo, Shenglian ; Liu, Chengbin

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(18), pp.6203-6211 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7417-3

Truy cập trực tuyến

3
Reduced graphene oxide-based photocatalysts containing Ag nanoparticles on a TiO2 nanotube array
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide-based photocatalysts containing Ag nanoparticles on a TiO2 nanotube array

Wang, Yao ; Tang, Yanhong ; Chen, Yao ; Li, Yue ; Liu, Xuanneng ; Luo, Shenglian ; Liu, Chengbin

Journal of Materials Science, 9/2013, Vol.48(18), pp.6203-6211 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-013-7417-3

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...