skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On user studies and information needs

T.D. Wilson

Journal of Documentation, 2006, Vol.62(6), p.658-670 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220410610714895

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On user studies and information needs

Wilson, T.D

Journal of Documentation, 01 November 2006, Vol.62(6), pp.658-670 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410610714895

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On user studies and information needs

Wilson, T

Journal of Documentation, 2006, Vol.62(6), pp.658-670 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/00220410610714895

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...