skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new technique for angle‐dispersive powder diffraction using an energy‐dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Von Dreele, Robert ; Rivers, Mark L. ; Nishiyama, Norimasa ; Funakoshi, Ken‐Ichi ; Nozawa, Akifumi ; Kaneko, Hiroshi

Journal of Applied Crystallography, December 2004, Vol.37(6), pp.947-956 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-8898 ; E-ISSN: 1600-5767 ; DOI: 10.1107/S0021889804022502

Truy cập trực tuyến

2
A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Yanbin ; Uchida, Takeyuki ; Von Dreele, Robert ; Rivers, Mark L. ; Nishiyama, Norimasa ; Funakoshi, Ken-Ichi ; Nozawa, Akifumi ; Kaneko, Hiroshi

Journal of Applied Crystallography, 12/2004, Vol.37(6), pp.947-956 [Tạp chí có phản biện]

International Union of Crystallography

ISSN: 0021-8898 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1107/S0021889804022502

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Y ; Uchida, T ; Nishiyama, N ; Von Dreele, R ; Rivers, M ; Funakoshi, K.-I ; Nozawa, A ; Kaneko, H ; Xfd ; APS-Usr; Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Argonne, Il (Us) (Corporate Author) ; Univ. of Chicago (Corporate Author) ; Japan Synchrotron Research Inst (Corporate Author) ; Japan Atomic Energy Inst. (Us) (Corporate Author)

Journal of Applied Crystallography, 01 December 2004, Vol.37(6) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0021-8898 ; E-ISSN: 1600-5767 ; DOI: 10.1107/S0021889804022502

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...