skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A draw-over anesthetic system for peace or war

Joyce, T H ; Vacanti, C J ; Van Houten, R J ; Mitchell, G D

Anesthesia and analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-2999 ; PMID: 5812735 Version:1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War

Joyce, H., Thomas ; Vacanti, J., Charles ; Van Houten, J., Robert ; Mitchell, D., George

Anesthesia & Analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0003-2999

Truy cập trực tuyến

3
A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War

Joyce, Thomas H. ; Vacanti, Charles J. ; Van Houten, Robert J. ; Mitchell, George D.

Anesthesia & Analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/00000539-196901000-00025

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...