skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications

Medoff, Rafael

The American Historical Review, 2011, Vol. 116(2), pp.567-567 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.116.2.567a

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications

The American Historical Review, 2011, Vol. 116(2), pp.567-567 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.116.2.567

Truy cập trực tuyến

3
Communications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications

The American Historical Review, 04/2011, Vol.116(2), pp.567-568 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.116.2.567

Truy cập trực tuyến

4
Communications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications

Medoff, R.

The American Historical Review, 04/01/2011, Vol.116(2), pp.567-567 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.116.2.567a

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...