skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris

Frishman, W H ; Charlap, S ; Farnham, D J ; Sawin, H S ; Michelson, E L ; Crawford, M H ; Dibianco, R ; Kostis, J B ; Zellner, S R ; Michie, D D

The American journal of cardiology, 15 March 1985, Vol.55(7), pp.43C-49C [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 3883741 Version:1

Truy cập trực tuyến

2
Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris

Frishman, William H. ; Charlap, Shlomo ; Farnham, D.John ; Sawin, Henry S. ; Michelson, Eric L. ; Crawford, Michael H. ; Dibianco, Robert ; Kostis, John B. ; Zellner, Stephen R. ; Michie, David D. ; Katz, Richard J. ; Mohiuddin, Syed M. ; Thadani, Udho

The American Journal of Cardiology, 03/1985, Vol.55(7), pp.C43-C49 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00029149 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(85)90805-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris

Frishman, William H ; Charlap, Shlomo ; Farnham, D.John ; Sawin, Henry S ; Michelson, Eric L ; Crawford, Michael H ; Dibianco, Robert ; Kostis, John B ; Zellner, Stephen R ; Michie, David D ; Katz, Richard J ; Mohiuddin, Syed M ; Thadani, Udho

The American Journal of Cardiology, 1985, Vol.55(7), pp.C43-C49 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/0002-9149(85)90805-7

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...