skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar P

Environmental science and pollution research international, February 2017, Vol.24(6), pp.5933-5937 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 28070810 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-016-8358-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf.(Report)

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quinonez, Cesar P.

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(6), p.5933(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-016-8358-6

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, ( Rhizoprionodon acutus ) from the Persian Gulf

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(6), pp.5933-5937 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-8358-6

Truy cập trực tuyến

4
Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar P.

Environmental Science and Pollution Research, 2/2017, Vol.24(6), pp.5933-5937 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-8358-6

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar

Environmental Science and Pollution Research International, Feb 2017, Vol.24(6), pp.5933-5937 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-8358-6

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...