skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Fieldwork in China

Heimer, Maria ; Thøgersen, Stig; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 91114 97 7

Truy cập trực tuyến

2
Doing Fieldwork in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing Fieldwork in China

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Reference Library

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788791114977 ; ISBN: 8791114977

Truy cập trực tuyến

3
Doing fieldwork in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing fieldwork in China

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 8791114977 ; E-ISBN 9788791114977

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...