skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in obstetric practices and meconium aspiration syndrome: a population-based study

Vivian-Taylor, J ; Sheng, J ; Hadfield, R M ; Morris, J M ; Bowen, J R ; Roberts, C L

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, December 2011, Vol.118(13), pp.1601-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 21895951 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.03093.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Is there an association between endometriosis and the risk of pre-eclampsia? A population based study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there an association between endometriosis and the risk of pre-eclampsia? A population based study

Hadfield, R. M. ; Lain, S. J. ; Raynes-Greenow, C. H. ; Morris, J. M. ; Roberts, C. L.

Human Reproduction, 09/01/2009, Vol.24(9), pp.2348-2352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/dep123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endometriosis in monozygotic twins

Hadfield, R M ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Fertility and sterility, November 1997, Vol.68(5), pp.941-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 9389831 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkage and association studies of the relationship between endometriosis and genes encoding the detoxification enzymes GSTM1, GSTT1 and CYP1A1

Hadfield, R M ; Manek, S ; Weeks, D E ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Molecular human reproduction, November 2001, Vol.7(11), pp.1073-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 11675474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between endometriosis and N-acetyl transferase 2 polymorphisms in a UK population

Nakago, S ; Hadfield, R M ; Zondervan, K T ; Mardon, H ; Manek, S ; Weeks, D E ; Barlow, D ; Kennedy, S

Molecular human reproduction, November 2001, Vol.7(11), pp.1079-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 11675475 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absence of a relationship between endometriosis and the N314D polymorphism of galactose-1-phosphate uridyl transferase in a UK population

Hadfield, R M ; Manek, S ; Nakago, S ; Mukherjee, S ; Weeks, D E ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Molecular human reproduction, October 1999, Vol.5(10), pp.990-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 10508229 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk factors for endometriosis in the rhesus monkey (Macaca mulatta): a case-control study

Hadfield, R M ; Yudkin, P L ; Coe, C L ; Scheffler, J ; Uno, H ; Barlow, D H ; Kemnitz, J W ; Kennedy, S H

Human reproduction update, 1997, Vol.3(2), pp.109-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-4786 ; PMID: 9286735 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hadfield, R.M.
  2. Hadfield, RM
  3. Kennedy, S.H.
  4. Barlow, D.H.
  5. Manek, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...